Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije


English

O združenju

Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije

V okviru Gospodarske zbornice Slovenije-Podjetniško trgovske zbornice je iniciativna skupina zavarovalnih posrednikov našla posluh in primerno okolje za ustanovitev Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije. Pobuda za ustanovitev združenja se je porodila, ker se zavarovalni posredniki pri opravljanju dejavnosti zavarovalnega posredovanja na trgu srečujejo s težavami in situacijami, ki jih mora reševati vsak sam, po svojih najboljših močeh. V zadnjem času se srečujejo s spremembami zakonodaje in drugimi spremembami na področju zavarovanja, na katere posameznik ne more imeti močnejšega vpliva.

Pobudniki za ustanovitev združenja vidijo skupne interese zavarovalnih posrednikov predvsem pri:

 • - oblikovanju, posredovanju stališč in zastopanju interesov članov pri sprejemanju zakonodaje,
 • - oblikovanju, posredovanju stališč in zastopanju interesov članov pri pogajanjih z drugimi interesnimi skupinami na zavarovalnem trgu,
 • - sodelovanju z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi ipd.,
 • izmenjavi dobrih praks članov Združenja,
 • - organizaciji dogodkov, izobraževanj in usposabljanj,
 • - nudenju strokovne pomoči, zagotavljanju poslovnih informacij in nasvetov (zakonodaja, izobraževanje ipd.),
 • - varovanju in zastopanju interesov članov Združenja.

Zavarovalni posredniki želijo te interese uspešneje reševati, zato so se odločili najprej primerno organizirati. Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije želi s pomočjo GZS-PTZ vzpostaviti dialog z drugimi organizacijami na zavarovalnem trgu in pristojnimi državnimi organi, ter s predlogi in izoblikovanimi skupnimi stališči vzpostaviti boljše pogoje za opravljanje dela zavarovalnih posrednikov.

Vsi, ki so pristopili v Združenje zavarovalnih posrednikov, so se zavezali k spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v zavarovalnem posredništvu. Kodeks predstavlja novost na področju zavarovalnega posredništva. Spoštovanje njegovih določb bo privedlo do večje varnosti strank, ki uporabljajo storitve zavarovalnih posrednikov in dviga kakovosti storitev zavarovalnega posredništva.

Podjetniško trgovska zbornica (prej Združenje drobnega gospodarstva) deluje že od leta 1979. Dosedanji rezultati so pokazali, da je način organiziranosti, za katerega so se odločili zavarovalni posredniki, tako na poslovnem kot na zakonodajnem področju tisto, kar mala in srednje velika podjetja potrebujejo.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija


Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije si prizadeva za vzpostavljanje in varovanje standardov stroke ter spoštovanje poklicne etike neodvisnih izvajalcev zavarovalnega posredništva.

Člani Združenja spoštujejo zakonodajo in predpise. Varnost svojih naročnikov povečujejo z izmenjavo dobrih praks in s samoregulacijo, kar ureja Kodeks dobrih poslovnih običajev.
Vrednote profesionalnosti in neodvisnosti varujejo s pripravo in širjenjem strokovnih vsebin.  Združenje skrbi tudi za razvoj stroke in standardov v zavarovalnem posredovanju.

Združenje neodvisnost svojih članov zastopa tudi pri vzpostavljanju povezav in ustreznih oblik sodelovanja s Slovenskim zavarovalnim združenjem ter z drugimi pomembnimi akterji na področju zavarovalništva.


Pripeti dokumenti

Naloge

Naloge Združenja zavarovalnih posrednikov


Zaradi posebnih zakonskih pogojev za opravljanje zavarovalno posredniške dejavnosti je med najpomembnejšimi nalogami Združenja nenehno spremljanje stanja v stroki, predlaganje ukrepov za nadaljnji razvoj stroke ter zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje.

Člani Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije prek skupne organizacije

 • - oblikujejo in posredujejo stališča ter zastopajo interesov članov pri sprejemanju zakonodaje in pri pogajanjih z drugimi interesnimi skupinami na zavarovalnem trgu,
 • - sodelujejo z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi ipd.,
 • - skrbijo za izmenjavo dobrih praks med člani Združenja,
 • - organizirajo dogodke, izobraževanja in usposabljanja,
 • - nudijo strokovno pomoč in si zagotavljajo poslovne informacije in nasvete,
 • - varujejo in zastopajo interese članov Združenja.

Kontakt

Kontakt


Gospodarska zbornica Slovenije
Podjetniško trgovska zbornica
Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije
Sedež Združenja je: Dimičeva ul. 13, 1000 Ljubljana
T: +386 1 58 98 335
F: +386 1 58 98 317
E: ptz@gzs.si

Pri poslovanju s tujino se kot ime združenja uporablja:
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia
Chamber of Small Business and Trade
Insurance Brokers Association of Slovenia
Adress: Dimičeva ul. 13, 1000 Ljubljana

Za informacije o delu Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije je pristojen predsednik združenja:
Bojan Grabec, ptz@gzs.si

Za informacije o Kodeksu dobrih poslovnih običajev in o delu razsodišča je pristojna predsednica senata Razsodišča pri ZZPS:
Arijana Lipovec, ptz@gzs.si