Združenje zavarovalnih posrednikov


English

V okviru Gospodarske zbornice Slovenije-Podjetniško trgovske zbornice je iniciativna skupina zavarovalnih posrednikov našla posluh in primerno okolje za ustanovitev Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije. Pobuda za ustanovitev združenja se je porodila, ker se zavarovalni posredniki pri opravljanju dejavnosti zavarovalnega posredovanja na trgu srečujejo s težavami in situacijami, ki jih mora reševati vsak sam, po svojih najboljših močeh. V zadnjem času se srečujejo s spremembami zakonodaje in drugimi spremembami na področju zavarovanja, na katere posameznik ne more imeti močnejšega vpliva.

Pobudniki za ustanovitev združenja vidijo skupne interese zavarovalnih posrednikov predvsem pri:

  • oblikovanju, posredovanju stališč in zastopanju interesov članov pri sprejemanju zakonodaje,
  • oblikovanju, posredovanju stališč in zastopanju interesov članov pri pogajanjih z drugimi interesnimi skupinami na zavarovalnem trgu,
  • sodelovanju z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi ipd.,
  • izmenjavi dobrih praks članov Združenja,
  • organizaciji dogodkov izobraževanj in usposabljanj,
  • nudenju strokovne pomoči, zagotavljanju poslovnih informacij in nasvetov (zakonodaja, izobraževanje ipd.),
  • varovanju in zastopanju interesov članov Združenja.

Zavarovalni posredniki želijo te interese uspešneje reševati, zato so se odločili najprej primerno organizirati. Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije želi s pomočjo GZS-PTZ vzpostaviti dialog z drugimi organizacijami na zavarovalnem trgu in pristojnimi državnimi organi, ter s predlogi in izoblikovanimi skupnimi stališči vzpostaviti boljše pogoje za opravljanje dela zavarovalnih posrednikov.

Vsi, ki so pristopili v Združenje zavarovalnih posrednikov, so se zavezali k spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v zavarovalnem posredništvu. Kodeks predstavlja novost na področju zavarovalnega posredništva. Spoštovanje njegovih določb bo privedlo do večje varnosti strank, ki uporabljajo storitve zavarovalnih posrednikov in dviga kakovosti storitev zavarovalnega posredništva.

Podjetniško trgovska zbornica (prej Združenje drobnega gospodarstva) deluje že od leta 1979. Dosedanji rezultati so pokazali, da je način organiziranosti, za katerega so se odločili zavarovalni posredniki, tako na poslovnem kot na zakonodajnem področju tisto, kar mala in srednje velika podjetja potrebujejo.