Združenje zavarovalnih posrednikov

Predpisi


Predpisi, ki določajo pogoje za delo ter način obveznosti zavarovalnih posrednikov in zavarovalno posredniških družb:

Dne 7.12.2015 v Uradnem listu RS št. 93/15 objavljen nov Zakon o zavarovalništvu-ZZavar-1 (velja od 22.12.2015), ki je bil spremenjen in dopolnjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1A. Spremembe veljajo od 26. 2. 2019). Neuradno prečiščeno besedilo ZZavar-1.

Skladno s spremembami ZZavar-1 so bili spremenjeni tudi drugi podzakonski akti, do katerih lahko dostopate tu.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo zavarovalnega posredništva pri sklepanju pogodb o življenjskem zavarovanju so pri delu dolžne upoštevati tudi:

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)

Zakon o davku na finančne storitve/ZDFS (Ur.l. RS, št. 94/12 in 90/14)


Predpisi EU 

DIREKTIVA (EU) 2016/97 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (prenovljena), velja od 22.2.2016

Smernice EIOPA

Trenutno se še uporablja Direktiva 2002/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. decembra 2002 o zavarovalnem posredovanju.

V zvezi s prenovo je Evropska komisija dne 3.11.2015 objavila Dodatno poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovalnem posredovanju.