Kodeks


Člani Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije delujejo  v skladu s Kodeksom dobrih poslovnih običajev. 
Kodeks je namenjen spoštovanju načel lojalne konkurence, poklicne etike in morale. Opredeljuje dobre poslovne običaje in nedopustna ravnanja pri opravljanju zavarovalno posredniške dejavnosti.

Člane Združenja kodeks še dodatno zavezuje k izpolnjevanju določil zakonov in ostalih predpisov, ki jasno opredeljujejo odgovornost zavarovalnih posrednikov, da delujejo v korist zavarovalcev. Z določanjem strokovnih kriterijev poslovanja kodeks pospešuje razvoj zavarovalno posredniške dejavnosti v Sloveniji in zvišuje kakovost storitev.
Družbe, ki se ukvarjajo z zavarovalnim posredništvom, so v skladu s kodeksom dolžne skrbeti za nenehno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in pogodbenih sodelavcev.Pripeti dokumenti