Novice


5 praktičnih razlogov, zakaj vsako podjetje in organizacija potrebuje svojega zavarovalnega posrednika

Čeprav je pri nas zavarovalno posredništvo zakonsko urejeno že več kot dvajset let, v praksi opažamo, da številni uporabniki zavarovalnih storitev še vedno ne poznajo pomembnih razlik med zavarovalnimi posredniki in zastopniki.

Zavarovalno posredništvo je namreč visoko strokovna in zakonsko regulirana dejavnost, ki varuje podjetja in druge zavarovance pred tveganji, ki jih lahko povzročajo neustrezna zavarovanja, in visokimi zavarovalnimi premijami. Zato je v gospodarsko najbolj razvitih državah več kot 80% zavarovanj v poslovnem okolju sklenjenih v sodelovanju z zavarovalnimi posredniki.

Zakaj vsako podjetje in organizacija potrebuje zavarovalnega posrednika?

 Neodvisnost. Zavarovalni posrednik ni zastopnik posamezne zavarovalnice, temveč svetovalec, ki po oceni analize nevarnosti in na podlagi načel primernega kritja poskrbi za izbiro tistega zavarovanja, ki zavarovancu zagotavlja največjo možno varnost. Ne glede na to, katera zavarovalnica ga ponuja oziroma z izbiro tiste, ki lahko zavarovancu zagotovi najbolj ustrezna kritja in pogoje zavarovanja.

Za razliko od zastopnikov, ki delujejo v interesu posamezne zavarovalnice, delujejo neodvisni zavarovalni posredniki v korist zavarovanca. Če so zastopniki podaljšana roka zavarovalnic, neodvisni zavarovalni posredniki v odnosu z zavarovalnicami skrbijo za enakopravno pogajalsko vlogo svojih naročnikov, ki zavarovanja potrebujejo za povečevanje poslovne varnosti.

 Strokovnost. Zaradi kompleksnosti zavarovalnih storitev, ki jih podjetja z različnimi vrstami tveganj sama le redko obvladajo dovolj strokovno, so se posredniki uveljavili kot poslovno vse bolj nujni svetovalci. Tako kot so za mnoga podjetja nepogrešljive npr. celovite zunanje računovodske, pravne in druge strokovne storitve, so zlasti v podjetjih, ki potrebujejo raznovrstna in kompleksna kritja, neodvisni zavarovalni posredniki nepogrešljivi skrbniki kakovostnega prenosa tveganj na zavarovalnice.

 Celovitost. V času trajanja zavarovanja posrednik med drugim skrbi, da so izvedena vsa pravna dejanja, ki so potrebna, da so pravice iz zavarovalne pogodbe zares uresničene, vključno z zavarovalnimi zahtevki. Pri svojem delu se mora zavzemati, da so zaradi večje varnosti zavarovanca po potrebi ustrezno spremenjene tudi že sklenjene zavarovalne pogodbe, kar kot obveznost zavarovalnega posrednika določa veljavni Zakon o zavarovalništvu.

Ekonomičnost. Zavarovalni posrednik deluje v interesu naročnika, medtem ko je plačilo njegovih storitev praviloma zajeto v okviru administrativne premije, kot predmet dogovora med zavarovalnim posrednikom in s strani zavarovanca izbrane zavarovalnice. Zavarovalni posrednik nima pravice od zavarovanca zahtevati plačila za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja oziroma kakršnegakoli drugega plačila, če ni s posredniško pogodbo, sklenjeno z zavarovancem, izrecno pisno dogovorjeno drugače. Obveznost do plačila prav tako ni prepuščena posameznim zavarovalnicam, temveč je določena zakonsko, kar je dodatna varovalka za ščitenje interesov zavarovancev.

 Varnost. Odgovornost neodvisnih zavarovalnih posrednikov je zakonsko strogo opredeljena. S to dejavnostjo se lahko ukvarjajo le imetniki dovoljenja, ki ga na osnovi preizkusa strokovnih znanj in drugih pogojev, kot so nekaznovanost, delovne izkušnje, ustrezno zavarovanje, izda Agencija za zavarovalni nadzor. Ta vodi tudi javni register zavarovalno posredniških družb in izvaja nadzor nad njihovim delom. Zaradi jasno opredeljene odgovornosti zavarovalnih posrednikov, da delujejo v korist svojih naročnikov, morajo imeti izvajalci zavarovalnega posredništva sklenjena visoka obvezna zavarovanja poklicne odgovornosti, ki znašajo od 1,3 milijona evrov dalje. Kajti, posredniki prevzemajo nase tudi odgovornost za morebitno premoženjsko škodo, ki bi jo s svojim delom povzročili naročniku zavarovalnih storitev.

 Katere storitve opravljajo zavarovalni posredniki?

 Med običajne dejavnosti neodvisnega zavarovalnega posrednika spada naslednje:

  •  za zavarovanca izdela analizo nevarnosti in primerna načela zavarovalnega kritja;
  • za zavarovanca posreduje pri sklenitvi zavarovanja, ki glede na okoliščine posameznega primera zavarovancu zagotavlja največjo varnost, kar se lahko omeji tudi zgolj na določene zavarovalne vrste/produkte, če o tem zavarovalni posrednik zavarovanca izrecno obvesti;
  • obvesti zavarovalnico o zavarovančevi ponudbi za sklenitev zavarovalne pogodbe, izroči zavarovancu zavarovalne pogoje in ga seznani s pravili za izračun zavarovalne premije;
  • preveri vsebino zavarovalne police;
  • nudi pomoč zavarovancu v času trajanja zavarovalne pogodbe, pred in po nastopu zavarovalnega primera in skrbi, da zavarovanec vsa pravna dejanja, pomembna za ohranitev oz. uresničitev pravic na podlagi zavarovalne pogodbe, opravi v določenih rokih;
  • stalno preverja zavarovalne pogodbe, ki jih je zavarovanec sklenil z njegovim posredovanjem, in predlaga spremembe pogodb, ki zavarovancem zagotavljajo boljše zavarovalne pogoje in kritja.

Podjetja in organizacije si z odločitvijo za zavarovalno posredništvo zagotovijo večjo varnost in učinkovitost zavarovanj, za kar je odgovoren strokovno usposobljen posrednik.

Tako slovenska zakonodaja kot evropske direktive so namreč usmerjene v varovanje uporabnikov zavarovalnih storitev z zagotavljanjem visoko profesionalnega, strokovno preverjenega in strogo nadziranega zavarovalnega posredništva.

Poleg zakonodaje pa odgovorno in strokovno delovanje zavarovalnih posrednikov povečujemo tudi s samoregulativo. Člani Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije pri Poslovno trgovinski zbornici svoje delo opravljamo v skladu z etičnimi načeli Kodeksa dobrih poslovnih običajev, na podlagi katerega morebitne kršitve presoja izvoljeno Razsodišče.

 

Pripravil: Bojan Grabec, Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije

Fotogalerija